نقش، اثر و حضور روانشناسان در دهکده جهانی

قبل از اینکه بخواهیم به اصل موضوع بپردازیم بهتر است تعاریف کلمات نقش،اثر،حضور و دهکده ی جهانی را بصورت کامل بدانیم.
تعریف نقش: عنوان یا برچسبی که با آن جایگاه و الگوهای رفتاری شخصی در بین جامعه تعیین میگردد.
تعریف اثر:آنچه از کسی یا چیزی باقی میماند را اثر میگویند(بازمانده هرچیزی(
تعریف حضور: حاضر شدن،نزد کسی بودن،غایب نبودن!
تعریف دهکده ی جهانی: اصطلاحی که مارشال مک لوهان در توصیف آینده ی جهان تحت تاثیر وسایل ارتباطی جمعی بکار می برد.
نظریه ی دهکده ی جهانی در سال ۱۹۶۴ پایه گذاری شد.مک‌لوهان ادوار تاریخ بشر را برمبنای نوع ارتباط و تحول ابزار ارتباط بشری طبقه بندی نموده و در این راستا برای تاریخ بشر سه مرحله را از هم تفکیک می کند:
1-مرحله بدوی و بی سوادی
2_مرحله ارتباط کتبی
3_مرحله ارتباط الکترونیک
از دیدگاه مک لوهان دنیای امروز یک دنیای الکترونیکی است و رسانه های الکترونیکی با گسترش خود فاصله های زمانی و مکانی موجود میان انسانها را از بین برده اند.مک لوهان معتقد است که رسانه های جدید باعث بوجود آوردن پدیده ی جهش اطلاعات خواهند شد.او می گفت اطلاعاتی که انسان ها نیاز خواهند داشت از چهار گوشه جهان و با سرعت فراوان در اختیارشان قرار خواهد گرفت و بدین ترتیب جهان بزرگ روز به روز کوچکتر شده و انسان ها چه بخواهند و چه نخواهند گویی در یک قبیله ی جهانی یا یک دهکده ی جهانی زندگی می کنند که چنین وضعیتی را امکانات الکترونیک فراهم خواهند کرد.
پس باتوجه به توضیحات داده شده نقش یک روانشناس در معنای اصلی آن بسیار پررنگ تر خواهد شد.

  • شناخت الگوهای رفتاری جوامع در دهکده ی جهان
  • شناخت تاثیر تکنولوژی و الکترونیک بر جوامع در دهکده ی جهانی
  • شناخت و توسعه ی ارتباطات بین فردی در جوامع در دهکده ی جهانی


از موضوعاتی است که با آگاهی و تسلط بر آنان میتوان اثر پذیری یک روانشناس در دهکده ی جهانی را برجسته تر کرد. همچنین یک روانشناس برای اثر گذاری بیشتر علم و دانش خود باید از وسایل و ابزار ارتباط جمعی این دوره آگاه باشد و از آنها در جهت ایفای نقش خود به نحو مطلوب استفاده کند.

نویسنده : علی حاتمی